1. YAZARLAR

  2. Av. Cem CONGAR

  3. Nükleer Enerji Hukuku ve Sorumluluk Sigortaları
Av. Cem CONGAR

Av. Cem CONGAR

Genç Deniz Hukuk Der. Bşk.

Nükleer Enerji Hukuku ve Sorumluluk Sigortaları

A+A-

Nükleer Hukuk Kavramı
Nükleer enerji, insanların sağlığı ve güvenliği ile çevre açısından dikkatle yönetilmesi gereken riskler taşımaktadır. Bununla birlikte, nükleer madde ve teknoloji, tıp ve tarımdan elektrik üretimi ve sanayiye kadar çeşitli alanlarda önemli faydalar vaat etmektedir. Sadece tehlikeler içeren ve hiçbir faydası olmayan bir insan faaliyeti, yasal bir düzenleme değil, yasaklama rejimi gerektirir. Dolayısıyla nükleer enerji mevzuatının temel bir özelliği, riskler ve faydalar üzerine ikili bir odaklanmaya sahip olmasıdır.

Nükleer enerjinin düzenlenmesine ilişkin hukuki normların bir Devletin genel hukuk sisteminin bir parçası olduğunu kabul etmek önemlidir. Nükleer hukuk, çoğu Devlette geçerli olan normal hukuk hiyerarşisi içinde yerini almalıdır. Bu hiyerarşi çeşitli düzeylerden oluşur. Genellikle anayasal düzey olarak adlandırılan ilk düzey, Devletteki tüm ilişkileri düzenleyen temel kurumsal ve yasal yapıyı oluşturur. Anayasal düzeyin hemen altında, gerekli diğer organların kurulması ve ulusal çıkarları etkileyen çok çeşitli faaliyetlere ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla parlamento tarafından özel kanunların çıkarıldığı yasal düzey yer alır. Üçüncü seviye yönetmeliklerden oluşur; yani faaliyetleri kontrol etmek veya düzenlemek için ayrıntılı ve genellikle son derece teknik kurallar yasal araçlarla belirlenir. Özel nitelikleri nedeniyle, bu tür kurallar tipik olarak ulusal çıkarları ilgilendiren belirli alanları denetleme yetkisine sahip uzman kurumlar (düzenleyici makamlar olarak belirlenen kurumlar dahil) tarafından geliştirilir ve ulusal yasal çerçeveye uygun olarak ilan edilir. Dördüncü seviye, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinde kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak üzere tasarlanmış tavsiyeler içeren zorunlu olmayan rehberlik araçlarından oluşur.

Bir Devletin hangi nükleer faaliyetlere yaptırım uygulamaya karar verdiğine bağlı olarak, nükleer teknolojiden yararlanma, esas olarak diğer konularla ilgili (çevrenin korunması, endüstriyel güvenlik ve kullanım planlaması, idari prosedür, madencilik, ulaşım, kamu etiği ve elektrik tarifesi düzenlemesi gibi) çok çeşitli yasaların uygulanmasını gerektirebilir. Genel olarak, ulusal mevzuatın genel çerçevesinden sapmalar ancak bir faaliyetin özel karakterinin özel muamele gerektirdiği durumlarda kabul edilmelidir. Bu nedenle, nükleer ile ilgili bir faaliyetin diğer kanunlarda yeterince kapsanması halinde, yeni bir mevzuat çıkarılmasına gerek olmamalıdır. Ancak, gelişiminin ilk günlerinden itibaren, nükleer enerjinin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak için özel yasal düzenlemeler gerektirdiği düşünülmüştür.

Bu temel faktörler ışığında nükleer yasa şu şekilde tanımlanabilir:

Bölünebilir maddeler, iyonlaştırıcı radyasyon ve doğal radyasyon kaynaklarına maruz kalma ile ilgili faaliyetlerde bulunan tüzel veya gerçek kişilerin davranışlarını düzenlemek için oluşturulan özel yasal normlar bütünüdür.

Bu tanım dört temel unsurdan oluşmaktadır. İlk olarak, özel hukuki normlar bütünü olarak nükleer hukuk, genel ulusal mevzuatın bir parçası olarak kabul edilmekte ve aynı zamanda teknolojinin özel doğasının gerektirdiği farklı kuralları içermektedir. İkincisi, düzenleme unsuru, sosyal ve ekonomik kalkınma için hem tehlikeler hem de avantajlar sunan faaliyetlerin yönetilmesinde merkezi bir öneme sahip olan risk-fayda yaklaşımını içermektedir. Üçüncüsü, tüm yasal rejimlerde olduğu gibi, özel yasal normlar ticari, akademik, bilimsel ve resmi kuruluşlar ile bireyler de dahil olmak üzere tüzel kişilerin davranışlarıyla ilgilidir. Dördüncü unsur, özel bir yasal rejimi haklı kılan belirleyici özellik olarak radyoaktiviteye (bölünebilir malzeme veya iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı yoluyla üretilen) odaklanmaktadır. Bu hedef ışığında, sorumlu makamların mevcut nükleer enerji faaliyetlerini ve gelecekteki nükleer enerji geliştirme planlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri, nihayetinde kabul edilen mevzuatın yeterli olması açısından özellikle önemlidir.

Geniş bir teknik kurallar yelpazesi ile karşı karşıya kalan yasa koyucu, bunları nükleer enerjinin kullanımına dahil olan bireyler, özel ticari işletmeler, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve hükümet organları gibi kuruluşlar üzerinde bağlayıcı hale getirme görevine nasıl yaklaşmalıdır? Bunların küçük bir kısmının bile ulusal hukuka dahil edilmesinin imkansız olmasa bile arzu edilmeyen bir durum olduğu açıktır. Bunu yapmak, çoğu kişinin anlayamayacağı son derece uzun metinlerle sonuçlanacaktır. Ayrıca, bilim, teknoloji, yönetim ve düzenlemedeki faydalı ilerlemelerin uygulanmasına esnek olmayan kısıtlamalar getirerek güvenlikle ilgili ilerlemeyi engelleyebilir. Buna ek olarak, teknik kurallar her zaman genel uygulanabilirliğe sahip değildir (nükleer alanda bile); sadece belirli bir faaliyet veya tesis için geçerli olabilirler ve bu faaliyetin özelliğine göre ayarlamalar yapılabilir.

Nükleer Kazalar İçin Sorumluluk ve Sigorta
Nükleer enerjinin Avrupa'da kullanılmaya başlanmasından itibaren birçok Avrupa Üye Devleti, iki farklı uluslararası kuruluşun himayesinde ortaya çıkan iki tür uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. Geçtiğimiz yüzyılın 60'lı yıllarının başında ortaya çıkan bu uluslararası sözleşmeler neredeyse 25 yıl boyunca önemli bir değişiklik olmadan varlığını sürdürmüştür. Bu durum, dünya ilk kez 26 Nisan 1986'da Çernobil'de meydana gelen büyük bir nükleer kazayla karşı karşıya kaldığında temelden değişmiştir.

Sorumluluk kurallarının iki özel nedenden dolayı özellikle önemli olduğu düşünülmektedir: öncelikle, bir işletmecinin (bu özel durumda, bir nükleer enerji santralinin lisans sahibi) sorumluluk altına girmesi, önlemeye yönelik teşvik sağlayabilir; diğer yandan, sorumluluk kuralları, uygun bir şekilde oluşturulduğunda, mağdurlara tazminat ödenmesini sağlayabilir.

Açıkça görüleceği üzere, bu bir yandan işletmecinin sorumluluk rejiminden oluşurken, çok daha kritik olan tazminat büyük ölçüde devlet tarafından karşılanmaktadır. Uluslararası sözleşmeler işletmecileri sorumluluklarını teminat altına aldıklarını göstermeye zorladığından, sorumluluk sigortası da aynı şekilde önemli bir rol oynamaktadır.

AB içerisinde nükleer kazalara ilişkin sorumluluk ve tazminat sistemi tamamen uluslararası sözleşmelere dayanmaktadır. OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) rejimi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) rejimi olmak üzere iki ana rejimden bahsetmek gerekir. NEA'nın himayesi altında 1960 tarihli Nükleer Üçüncü Şahıs Sorumluluğuna ilişkin Paris Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi) ve 1963 tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıs Sorumluluğuna ilişkin Brüksel Ek Sözleşmesi (Brüksel Ek Sözleşmesi veya BSC) geliştirilmiştir. IAEA'nın himayesi altında, 1963 Viyana Nükleer Zararın Hukuki Sorumluluğu Sözleşmesi geliştirilmiştir. Bu iki rejim nükleer sorumluluk sözleşmelerinin ilk nesli olarak nitelendirilmektedir.

Nükleer Sorumluluk Sözleşmelerinin ikinci nesli 1986 Çernobil kazası ile tetiklenmiştir. Bu kaza, uluslararası yasal çerçeve kapsamındaki mevcut tazminat modellerinin bazı eksikliklerini ortaya çıkarmıştır. Bunu takiben, Viyana Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol (Ortak Protokol), Nükleer Zararın Hukuki Sorumluluğuna İlişkin 1963 Viyana Sözleşmesini Değiştiren Protokol (Viyana Sözleşmesi Protokolü), Nükleer Zararın Tamamlayıcı Tazminatına İlişkin Sözleşme (CSC) gibi değişiklik ve protokoller çoğalmıştır, Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahısların Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 tarihli Sözleşmeyi Değiştiren Protokol (Paris Sözleşmesi Protokolü) ve Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahısların Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 tarihli Sözleşmeye Ek 31 Ocak 1963 tarihli Sözleşmeyi Değiştiren Protokol (Brüksel Ek Sözleşmesi Protokolü).

Nükleer Sorumluluk Sözleşmelerinin bu ikinci nesli, Çernobil kazasından sonra ortaya çıkan ihtiyaçları dikkate almak için birçok değişiklik getirmiştir. Nükleer işletmenin sorumluluğundaki artışın yanı sıra, zararın tanımı da kapsam olarak genişlemiştir. Paris Sözleşmesi Protokolü kapsamındaki zarar, kişisel yaralanma ve maddi zarara ek olarak, yetkili mahkemenin hukuku tarafından belirlendiği ölçüde, kişisel yaralanma ve maddi zarardan kaynaklanan ekonomik kayıpları, bozulan çevrenin eski haline getirilmesi için alınan önlemlerin maliyetlerini, çevrenin herhangi bir şekilde kullanılması veya yararlanılmasında doğrudan ekonomik bir menfaatten kaynaklanan gelir kayıplarını ve önleyici tedbirlerin maliyetlerini de içermektedir. Bu başlıkların yanı sıra, Viyana Sözleşmesi Protokolü, yetkili mahkemenin hukuki sorumluluğuna ilişkin genel kanun tarafından izin verilen diğer ekonomik kayıplara da atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, doğal afetler durumunda işletmeci artık muaf değildir. Ayrıca, coğrafi kapsam da genişletilmiştir. Viyana Sözleşmesi, nükleer tesisi bulunan ancak karşılıklı yararlar sağlamayan Akit Taraf olmayan bir ülkenin toprakları dışında, nerede olursa olsun nükleer zarara uygulanır. Paris Sözleşmesi Protokolü kapsamında, belirli gereklilikleri karşılamaları koşuluyla, Sözleşmeye Taraf olmayan bazı ülkelerde meydana gelen zararlar da karşılanmaktadır.

Genel olarak, uluslararası nükleer sorumluluk sözleşmelerinin altında yatan beş temel ilke vardır: kusursuz sorumluluk, tüm sorumluluğun nükleer işletmeciye yöneltilmesi, sorumluluğun sınırlandırılması, zorunlu sigorta ve münhasır yargı yetkisi. 

Paris Sözleşmesi kapsamında, nükleer işletmecinin mutlak sorumluluğu kural olarak belirlenmiştir. Bu sisteme göre, işletmeci, bir nükleer tesiste meydana gelen veya bu tür tesislerden gelen nükleer maddelerin karıştığı bir nükleer olayın neden olduğu zarardan sorumludur ve bu sorumluluk, kusurdan bağımsız olarak riskten kaynaklanmaktadır.

Ayrıca nükleer işletmeci, mücbir sebepler, doğal afetler veya üçüncü kişilerin müdahalesi gibi klasik muafiyetlerden, bu tür eylemler makul ölçüde öngörülebilir ve kaçınılabilir olsun ya da olmasın, yararlanamaz. İzin verilen muafiyetler, silahlı çatışma ve düşmanlık eylemleri gibi uluslararası nitelikteki bazı karışıklıkları, iç savaş ve ayaklanma gibi siyasi nitelikteki olayları veya felaket niteliğinde ve tamamen öngörülemez olan istisnai nitelikteki ciddi doğal afetleri içerir. Viyana Sözleşmesi, mutlak sorumluluk ve muafiyetler bakımından benzer gereklilikler ortaya koyarken (Arts. I(1)(k), IV(1), (3) of the Vienna Convention), işletmecilerin bu sorumluluktan kurtulabilmeleri için alan bırakmıştır. Madde IV(2)'ye göre, "İşleten nükleer zararın tamamen veya kısmen zarara uğrayan kişinin ağır ihmalinden veya zarara yol açma kastıyla yaptığı bir eylem veya ihmalden kaynaklandığını kanıtlarsa, yetkili mahkeme, kendi hukuku öngörüyorsa, işleteni söz konusu kişinin uğradığı zararla ilgili olarak tazminat ödeme yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kurtarabilir."

Her iki Sözleşme kapsamında da sorumluluk işletmeciye yüklenmiştir, yani tesislerde meydana gelen nükleer olaylardan işletmeci - ve sadece işletmeci - sorumludur ve başka hiç kimse sorumlu değildir. Bu münhasır sorumluluk, sorumlu tarafların belirlenmesini amaçlayan karmaşık yasal prosedürlerden kaçınmak ve böylece mevcut sigorta kapasitesinin yoğunlaşmasını sağlamak için arzu edilmektedir. Yönlendirme kavramı ayrıca işletmecinin ödediği tazminatla ilgili olarak tedarikçilerine karşı rücu davası açamayacağı anlamına gelmektedir. Aksi takdirde bu durum, mağdurlara hiçbir faydası olmayan masraflı bir sigorta mükerrerliğine yol açacaktır.

Paris Sözleşmesi uyarınca, işletmecinin azami yükümlülüğü 15 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR), yani yaklaşık 17,2 milyon Euro olacaktır. Herhangi bir Akit Taraf, sigorta ve mali güvenlik kapasitesi ve nükleer tesisin niteliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, azaltılmış miktarın 5 milyon SDR'den (yaklaşık 5.70 milyon Euro) az olmaması kaydıyla, mevzuatla daha yüksek veya daha düşük bir miktar belirleyebilir. Bu esnekliği kullanan İsveç, Nükleer Sorumluluk Yasası'nda (SFS 1968:45) 2001 yılından bu yana sorumluluk sınırını 300 milyon SDR olarak belirlemiştir. Almanya ve Avusturya gibi diğer ülkeler sınırsız sorumluluk sistemi uygulamaktadır.

Viyana Sözleşmesi kapsamında asgari sorumluluk 5 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. 1997 yılında 1963 Viyana Sözleşmesi'ni tadil eden Protokol ile bu miktar 300 milyon SDR'ye yükseltilmiştir. Asgari 5 milyon SDR'lik bir operatör yükümlülüğü olması ve Tesis Devleti tarafından belirlenen miktara kadar kamu fonlarının sağlanacağına dair güvence verilmesi koşuluyla, tesis devleti tarafından daha düşük bir miktara karar verilebilir.

Bununla birlikte, sorumluluk sınırlaması ikinci nesil nükleer sözleşmeler kapsamında değiştirilmiştir. Paris Sözleşmesi Protokolü nükleer işletmeciler için limiti 700 milyon Euro'dan az olmamak üzere artırmaktadır. Akit Taraf, azalan risklere göre nükleer maddelerin taşınması için sorumluluğu 80 milyon Avro'dan daha az olmayacak şekilde azaltabilir. Sözleşme, gerekli mali teminat yukarıda belirtilen miktardan az olmadığı sürece, Akit Taraflarca sınırsız sorumluluğun kabul edilmesine bile izin vermektedir.

Hem Paris Sözleşmesi hem de Viyana Sözleşmesi işletenin sorumluluğunu nükleer kazanın meydana gelmesinden itibaren on yıl olarak belirlemiştir. Ancak, işletenin sorumluluğunun sigorta veya diğer mali güvenceler ya da Devlet fonları tarafından on yıldan daha uzun bir süre için karşılanması halinde, zaman aşımı süresi uzatılabilir. Nükleer radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerin değerlendirilmesi amacıyla, can kaybı ve kişisel yaralanmalara ilişkin tazminat talep etme süresi nükleer olayın meydana geldiği tarihten itibaren otuz yıla uzatılmıştır.

Hem caydırıcılık hem de tazminat açısından etkin bir şekilde çalışabilmesi için, ağır sorumluluğa iflasa karşı bazı güvenceler eşlik etmelidir. 

Nükleer sorumluluğa ilişkin uluslararası rejimlerde işletenin sorumluluğu için mali teminat aranması esastır. Her iki sözleşme de işletmecinin sorumluluk sınırına kadar sigorta veya başka bir mali güvenceye sahip olmasını ve bunu sürdürmesini gerektirmektedir. Mali güvence birçok şekilde olabilir, bunlardan en yaygın olanı sigorta teminatıdır. Nükleer kazaların yıkıcı doğasını dikkate almak için, sigorta genellikle ulusal düzeyde kaynakların bir araya getirilmesi yoluyla nükleer sigorta havuzları tarafından sağlanır. Bir sigorta havuzu anlaşması kapsamında, her bir sigortacı havuz ile sözleşmede kararlaştırılan orana göre katkıda bulunur. Böyle bir sistem küçük sigortacılar için çok elverişlidir çünkü mali kapasitelerini riske atmadan havuza katılabilirler. Nükleer havuzlar rekabeti dışlayan bir tekeldir. İşletmeciler sadece kendi ulusal havuzlarından sigorta satın alabilirler. Bu şekilde, üçüncü taraf sorumluluğu söz konusu olduğunda, Belçikalı bir nükleer işletmeci sadece Belçika havuzundan, Alman işletmeci Alman havuzundan, vb. sigorta satın alabilir. Nükleer operatörler en uygun sigorta teklifi için ihaleye çıksalar bile, sadece kendi ulusal havuzlarından teklif alabilmektedirler. Nükleer sigortacıların tekelci konumu ağır bir şekilde eleştirilmektedir. Nükleer sigortacılar arasındaki eksik rekabet de kapasite eksikliğine ve sınırlı teminata yol açmaktadır.

Sorumluluk ayrıca sigorta, diğer mali teminatlar ve Devlet garantisi yoluyla da güvence altına alınabilir.

Münhasır yetki maddesine göre, yargı yetkisi sadece nükleer kazanın ülkesinde meydana geldiği Akit Tarafın Mahkemelerine aittir. Bir nükleer olayın Akit Tarafların toprakları dışında meydana gelmesi veya nükleer olayın meydana geldiği yerin kesin olarak belirlenememesi durumunda, bu tür olaylarda yetkili mahkeme, sorumlu işletmecinin tesisinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. İşletmeciye karşı açılan tüm davalara bakacak tek bir yetkili yargı mercii, sorumluluk sınırının aşılmamasını sağlamak ve tazminatın hakkaniyete uygun bir şekilde dağıtılmasını temin etmek için tek bir yasal mekanizma sağlamak açısından şarttır.

Kaynaklar:
1-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
2-AB Sınırötesi Nükleer Güvenlik ve İşbirliği

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.