1. HABERLER

  2. RÖPORTAJLAR

  3. “Uluslararası deniz ticaretinde mükemmelliğin bandırasıyız”
“Uluslararası deniz ticaretinde mükemmelliğin bandırasıyız”

“Uluslararası deniz ticaretinde mükemmelliğin bandırasıyız”

Denizcilikle ilgili haberlerde sıkça duyduğumuz “Panama Bandıralı Gemi” tanımlamasının ne olduğunu en yetkili isimle konuştuk.

A+A-

Andres Gregonio Nunez SANCHEZ - Panama Başkonsolosu

Panama Başkonsolosu Andres Gregonio Nunez Sanchez, Panama Denizcilik Otoritesi’nin kuruluş serüveninden dünyanın en güvenilir bayrağı olma sürecine nasıl gelindiğini anlattı.

Panama Denizcilik Otoritesi’nin (Panama Maritime Authority) kuruluş sürecinden bahseder misiniz?

Panama devletinin bağımsız bir kuruluşu olan Panama Denizcilik Otoritesi, Panama Cumhuriyetine ait, ancak farklı devlet kuruluşlarına dağıtılmış olan denizcilik yetkinliklerini birleştiren 10 Şubat 1998 tarih ve 7 No.lu Kanun Hükmünde Karar­name ile kurulmuştur.

Otorite’nin kurulması, “Ulusal Denizcilik Stratejisi”’nin uygulanması için yüksek makam statüsünü garanti altına alan tüm hak ve imtiyazlardan Otorite’nin yararla­nabilmesi için, Panama Cumhuriyeti’nin denizcilik sektörüyle ilgili tüm kurum ve makamlarının koordinasyonunun yürür­lüğe koyulma usulünü, Panama Cumhu­riyeti Anayasası’nın 311. Maddesinin son fıkrası uyarınca kurumsallaştırmaktadır.

Bu kuruluşun misyonu, Panama vatandaş­ları için azami sosyoekonomik getirileri göz önüne alarak sürekli gelişmeyi destek­leyen denizcilik ve lojistik yeterliliklerinin sinerjisi vasıtasıyla serbest ticaret, yasal güvenlik, rekabetçi bir piyasa yapısı, büyü­me ve sürdürülebilir gelişmeyi teşvik eden ve garanti altına alan bir Devlet politikası ve yasal çerçeve tarafından kapsanan hiz­metleri sağlamak ve nakliyeye katma değer sağlayan denizcilik ve lojistik faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmektir.

Hangi alanlarda hizmet vermektesiniz?

Denizcilik Bakanlığı statüsündeki Pana­ma Denizcilik Otoritesi, Gemi Sicili ve Limanlar İdaresi gibi alanlarda hizmet sağlamakla sorumludur.

Geminin tescil işlemi gemiler için teknik konularda birkaç sertifika ve yetkilendir­menin düzenlenmesini benzer şekilde, gemi personeli için gemici belgesi ve liman cüzdanı düzenler. Ayrıca, Otorite Panama gemilerinin mülkiyet senetleri, gemi ipotekleri ve bunların üzerindeki diğer rehinlerin tescilinden sorumludur.

Öte yandan, Panama konteynerli, dökme, sıvı ve genel yüklerin yanı sıra seyahat gemisi terminallerinde yolculara çeşitli hizmetler sağlayan bir liman ağına sahiptir. Bu bağlamda, Limanlar İdaresi olarak yan denizcilik hizmetleri sağlayanların Panama Kanalı ile limanlar sistemini kullanarak deniz trafiğinin gereklerine intibaklarını teşvik ediyoruz. İlaveten, Otorite yüklenmiş veya boşaltılmış emtia, ürünler veya diğer malların yükleme, boşaltma, aktarma, de­polama, muhafaza ve alıcılar veya onların temsilcilerine teslimi faaliyetlerine yardım etmekle sorumludur. Liman hizmetleri ay­rıca seyir yardımcılarının kontrol ve bakımı ile kirlilik kontrolü ve güvenliği içerir.

Panama ufak bir ülke olmasına rağmen gemiler neden Panama bandırasını tercih etmektedir?

Panama’nın en iyi reklamını Gemi Sici­linin onlara olan adanmışlığına güvenen memnun müşteriler yapmaktadır. Bu sadece küresel bir algı değil, aksine, bu bir güven ve mütekabiliyet (karşılıklılık) meselesi. Bu adanmışlık devlet kuruluşu­nun şeffaflığı, yasal güvenliği ve kaliteli hizmetleri destekleyen görev bildirisinde yansıtılmıştır.

Panama bandırasının bazı yüksek derece­de güvenilir nitelikleri şunlardır:

- 1917’den beri, Dünyada ilk Uluslararası Gemi Siciliyle 100 yıllık deneyim.

- 2002’den beri IMO Kategori A Üyesi, 2016-2017’yı kapsayan iki yıl için yeniden seçilmiştir.

- 2002’den beri Tokyo Mutabakat Anlaş­masının Beyaz Liste Üyesi.

- 2008’den beri Lloyd’s Register tarafından ISO 9001:2008 sertifikası veriliyor.

- 2010’dan beri Paris Mutabakat Anlaşma­sının Beyaz Liste Üyesi.

Panama Gemi Sicilinin yeni yönetimi dün­yanın en mükemmel bandırası pozisyo­nunu sürdürme isteğinin farkında olarak, kaliteli ve zamanında hizmetin mümkün olan en iyi kartvizit olduğu anlayışına da­yanan cazip faydalarının yanı sıra teknik hizmetlerini güçlendirmektedir.

Yaptığınız iş dolayısıyla personelin eği­timli ve donanımlı olması gerekiyor. Per­sonel politikanızdan söz eder misiniz?

Bu bizim kalite politikamızda belirtil­miştir. Mükemmel bir gemi sicili olarak liderliği sürdürmeye olan güçlü adanmış­lığımız, Denizcilik Endüstrisinin şartla­rını ve beklentilerini tam olarak yerine getirmek ve böylelikle seyrüseferin ve insan hayatının güvenliği ve emniyeti ile kirliliği önlemeyle ilgili konuları yöneten yurtiçi ve uluslararası kanuni şartlara tam uyumluluğu sağlamak, dolayısıyla faaliyetlerimizle ilgili yasalara uymak için, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü kalite standartlarını yükseltmeye zorlamaktadır.

Kalite Yönetimi Sisteminin etkinliğini elde etmek için, kullanıcılarımıza daha fazla bü­yüme, gelişme ve katma değer sağlayan bir müşteri hizmetleri kültürünü teşvik eden, nitelikli ve sürekli ilerlemenin öneminin far­kında olan bir insan yeteneğine güveniyoruz.

Deniz kazaları konusunda araştırmala­rınız var. Oluş sürecinden raporlamaya kadar süreçten bahseder misiniz?

Panama Cumhuriyeti ulusal toprakların­dayken Panama bandıralı veya yabancı bandıralı bir gemide deniz kazası mey­dana geldiğinde, bu bildirim Lloyd’s List İstihbarat Zayiat Raporlama Servisi, Gemi Sahipleri, işletenler, kanuni temsilciler, Sahildar Devletler, Limanlar Kaptanlığı, Panama kanalı, Segumar ve diğer kaynak­lar tarafından e-posta, faks, telefon v.b. yoluyla alınabilir.

DIAM (Deniz Kazalarını Araştırma Bölümü) kaza bildirimini aldıktan sonra, Uluslararası Denizcilik Örgütünün MSC.255 (84) ve MSC.257 (84) numaralı kararlarıyla benimsenmiş Deniz Kaza ve Olaylarını Araştırma Yönetmeliği uyarın­ca, deniz kazasının türüne göre İdarenin bir Saha İncelemesi yürütüp yürütmeyece­ği değerlendirilir.

Güvenlik incelemesi yürütülmesine karar verilir verilmez, atanan inceleme memuru gemide veya en uygun yer veya alanda ince­lemeyi yapabilmesi için geminin şirketiyle incelemeyi koordine edebilmek amacıyla, DIAM gemi sahipleri /işletenlerine ne oldu­ğunu, kaza anında geminin pozisyonunu ve bir sonraki uğrama limanını e-postayla bildirmek veya duruma göre bize bu bilgile­ri vermek üzere irtibata geçer.

DIAM şirketle koordineli olarak çalışmaya başlar başlamaz, Geminin bulunduğu yer veya bölgeye bağlı olarak bu incelemeyi yürütmesi için bir deniz zayiatı incele­me memurunu atarız. İncelemenin seyri sırasında inceleme memuru incelemenin gelişimini DIAM ofisine rapor etmelidir.

Panama Denizcilik Otoritesi adına ha­reket eden inceleme memuru inceleme hakkında nihai raporu tamamladıktan sonra, Panama Denizcilik Otoritesi, eğer uygunsa, açıklamaları için raporu ilgili devletlere gönderir, eğer değilse, o zaman vaka hakkında fikir ve tavsiyelerimizi sun­mamız için onaylanmış nihai rapor GISIS sistemi vasıtasıyla Uluslararası Denizcilik Örgütüne gönderilir.

Açık denizlerde seyrüsefer yapan gemi­lerde en çok tedirginlik veren şeylerden biri de korsanlar. Bu konuda siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Panama Denizcilik Otoritesi korsan tehdidini ve paydaşlarla (gemi sahipleri ve mürettebat) ilgili riskleri biliyor. Bu bağlamda en güncel istihbari bilgi ve raporları almak amacıyla korsanlık karşıtı hususlar için ana raporlama merkez­leri olan IMB (International Maritime Bureau – Uluslararası Denizcilik Bürosu), MSCHOA (Maritime Security Centre - Horn of Africa – Deniz Güvenliği Merkezi Afrika Boynuzu), ve MDAT-GoG (Marine Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea, Gine Körfezi, Ticaretin Sağlanma­sı için Deniz Çevresi Haber Alma Merkezi ) ile iyi iletişim kanalları kuruyoruz.

Korsan saldırılarını önlemek için bir diğer tedbir Deniz Ticaret Sirkülerleri vasıtasıyla tavsiye ve rehberliğimizin gemi sahiplerine yayılımı ve gemi ve mürettebat güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir güvenlik va­kasını engellemek için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Koduna (ISPS Kodu) uymaktır.

İlaveten, Panama Denizcilik Otorite­si, Özel Deniz Güvenliği Şirketlerinin (PMSC) tanınması için komple bir sistem oluşturmuş olup, gemi üstünde silahlı personelin varlığına ihtiyaç duyulan her seferde onay verilir.

Panama Maritime Authority, Kalite Yönetim Sistemi konusunda ne durum­dadır?

Panama Denizcilik Otoritesi, uluslararası deniz ticaretinde mükemmelliğin bandı­rası sıfatıyla liderliğini sürdürmek için, Panama’nın taraf ülke olduğu normatif (hüküm ifade eden) belgelere yapılan en son değişiklikler hakkında ilgili tarafları bilgilendirmek yükümlülüğüyle, gemile­rin bayrak hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili işlemlerin dönüşümünü uygulayan, Uluslararası Denizcilik Örgütünün temel direkleri olan Seyrüsefer Güvenliği, Deniz Kirliliğinin Engellenmesi, Deniz Koruma­sında vücut bulmuş sertifikaların yayın­lanması, bandıra ve liman devleti kont­rolü, kaza incelemesi, yasayla belirlenmiş sertifikaları düzenleyen bir Onaylanmış Kuruluşlar sistemi olan, verimli ve bunun yanı sıra müşteri ve paydaşlar odaklı bir şekilde onu rekabetçi bir kamu/devlet kuruluşu haline getiren Kalite Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme yapmanın yanı sıra onun vaktinde yürürlüğe girme­sini sağlar.

Kalite Yönetim Sistemimiz halihazırda uluslararası prestije sahip Lloyd’s Register Central and South America (Lloyd’s Sicili Orta ve Güney Amerika) şirketinin ISO 9001: 2008 belgesine sahiptir.

Kalite Yönetim Sistemimiz 4. düzeyde (Uygun ve Etkili) olup, sürekli ilerlemeye vurgu yaparak, uygulanan kalite pren­sipleri ile standardın şartları arasındaki korelasyonu referans olarak alır, yönetimin periyodik incelemelerinde detaylandırılan kanıta dayalı karar alma için vakitlice ta­kiplerle süreçleri içeren faaliyetleri yerine getirir ve inceler.

Orantılı olarak rekabetçiliğimizi artırarak ve böylelikle Kalite Yönetim Sisteminin olgunluk düzeyindeki 5. düzeyi (Mükem­mel) elde ederek denizcilik sektöründeki ilerlemelerle ilgili olarak yürütülen ve düzenli olarak gözden geçirilen stratejik bir plana yönelik, Denizcilik işinde bir mükemmeliyet modeline taşımak için Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 belgesinin yenilenmesine odaklandık.

İş Zekâsı Birimi gibi bir biriminiz var. Bunu biraz açmak ister misiniz? Ne tür çalışmalar yapmaktadır?

Temmuz 2015’te Panama Denizcilik Otoritesi Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü bünyesinde Ticari İstihbarat Bölümü oluş­turuldu. Bölümün amacı doğru ve bilimsel veriyle sayma ihtiyacını ele almaktı. Üst yönetim bilgili ve stratejik kararlar almak için verileri kullanıyor. Bu Panama Gemi Sicilinin her gün daha rekabetçi olmasını sağlıyor.

Rakiplerin oluşturabileceği tehditleri ve becerili veri organizasyonu, stratejik pazarlama ve müşterilerle ilişkileri güç­lendirmek vasıtasıyla büyüme fırsatlarını tespit etmek kilit önem taşır.

Bu bağlamda, dünya çapında liderliğimizi perçinlemek için Ticari İstihbarat Bölümü çeşitli işlevleri yerine getirir.

Bunlar:

- Dünya ticaret filosunun stratejik gelişi­miyle gerek iç gerekse dış olsun mevcut bilgilerin analizi ve korelasyonu.

- Müşteri memnuniyetini sağlamak üzere sunulan hizmetlerin kalitesini garanti altı­na almak ve geliştirmek için bilgi sistemle­rini detaylandırmak ve sürdürmek.

- Karar verme sürecine yardımcı olması için üst yönetime bilgi sağlamak.

- Pazar segmentleri tanımlanır tanımlan­maz Panama dünya filosu için strateji ve pazarlama planı geliştirmek.

- Panama ticaret filosu için promosyon malzemesinin geliştirilmesi.

- Müşterinin ayrılmasını engellemek için mekanizmalar kurmak, SEGUMAR’ın uluslararası ofisleri ve Konsolosluklarla iletişim sağlamak.

Çevre konusunda ne tür çalışmalar/et­kinlikler yapıyorsunuz?

Marpol Ek VI uyarınca gemilerin sera gazı salınımlarını azaltan yönetmeliklerin be­nimsenmesi ve Paris Mutabakat Anlaşması ile Kyoto Protokolüne uyumluluğun ikinci dönemiyle birlikte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısına aktif şekilde katılmasıyla Panama Cumhuriyeti çevreyle uzlaşmasını yeniden tasdiklemiştir.

Diğer taraftan, Panama’nın daha önceden “Geliştirilmiş Enerji Verimliliği vasıtasıyla Küresel Deniz Nakliyesi Sanayini Düşük Karbonlu bir Geleceğe Dönüştürmek” ola­rak tasarlanmış olan, Küresel Denizcilikte Enerji Verimliliği için Ortaklık (Glo­MEEP) Projesinin bir pilot planında yer alacağından bahsettik. Bu proje IMO’nun enerji verimliliği şartlarının desteklenmesi ve etkili uygulaması amacıyla ulusal ve bölgesel hükümet müdahalesi ve endüstri inovasyonunu çalıştırmasının yanı sıra il­gili yasal, politika ve kurumsal reformların onaylanması için hızlı çözümler sağlanma­sında Panama’ya yardım sunacaktır.

Temmuz 2011’de Panama Önde Gelen Ortak Ülke sıfatıyla Globallast’a katılarak deniz kirliliğini engelleme konusundaki adanmışlığını kanıtladı. Böylece Panama 2004 tarihli IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesinin (BWM 2004) uygulanması için ülkelerin hazırlanmalarına yardımcı olma hususunda projenin vakitli ve çok gerekli bir girişim olduğunu onaylamakta ve ayrıca halihazırda IMO tarafından uygu­lanan GEFUNDP-IMO Globallast Ortaklık projesine verilen desteği Önde Gelen Ortak Ülke (LPC) sıfatıyla vurgulamaktadır.

Panama GloBallast Programının aktif bir üyesi olup, bu itibarla yasal, teknik, uyum­luluk gibi tüm hususlarda eğitim ve uzman grup heyetlerinden faydalanmanın yanı sıra bu Anlaşmayı onaylamış katılımcı ülkelerden de bilgiler öğrenir.

Panama Denizcilik Otoritesi, Projenin kilometre taşlarına ulaşmak için Önde Gelen Ortak Ülkelerden hızlı bir yaklaşım beklendiğinin, yani hepsi uygulama sü­recine yardımcı olacak olan, ulusal Balast Suyu Yönetimi durum değerlendirmesi yapmalarının, Ulusal Strateji ve Ulusal Planın yanı sıra Ulusal Mevzuat taslağı geliştirmelerinin beklendiğinin tamamen farkındadır.

2016 yılında 41 numaralı kanunu kabul ederek Panama yakın zamanda Gemilerin Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında uluslararası sözleş­meyi onaylamış olup, benzer şekilde 2016 yılında 26 numaralı kanunu kabul ederek Gemilerin Güvenli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesini onaylamıştır.

Panama Cumhuriyeti tarafından atılan bir diğer önemli adım IMO’nun Deniz Çevresini Koruma Komitesinde fiili olarak yer almasıdır. Nisan 2014’ten beri mevcut Komite Başkanı, IMO’daki elçimiz ve Daimi Temsilcimiz Sayın Arsenio Dominguez’dir.

Bunlar gezegenimize olan sosyal sorumlu­luğunu yerine getirmek için çevreyle ilgili olarak Panama’nın benimsediği taahhütle­re bazı örneklerdir.

panama-konsoloslugu.jpg

Not: Bu röportaj Deniz Endüstri dergimizin Ocak-Şubat 2017 - 52. sayısında yayımlanmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.